POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

privind prelucrarea de date cu caracter personal prin aplicația

"AM PARCAT"

Politica de confidențialitate (denumita in continuare Politica) stabilește un set de reguli generale si principii referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal, care să asigure respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, in deplină conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/20161 și ale Legii 190/20182, precum si cu orice alta legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Politica se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal realizate prin aplicația AmParcat ( denumita in continuare Aplicația), indiferent de formatul pe care acestea sunt stocate (format hârtie, digital sau orice alt format).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa versiunea modificată, în cadrul Aplicației și/sau pe website-ul nostru www.amparcat.ro

Prezenta Politică se aplica ID SOLUTIONS TECH (www.amparcat.ro si aplicației mobile AmParcat), în calitatea sa de operator de date cu caracter personal. Politica acoperă toate prelucrările de date cu caracter personal din cadrul www.amparcat.ro si aplicației mobile AmParcat, indiferent de formatul pe care acestea sunt stocate (format hârtie, digital sau orice alt format).

I. NOȚIUNI GENERALE

În prezenta Politică sunt utilizate următoarele noțiuni:

Date generale cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare național, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Număr de identificare național - numărul prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidență şi care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul pașaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate.

Date personale cu caracter special - date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Date genetice - datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză.

Date biometrice - date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

Date privind sănătatea - date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia,

Prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Crearea de profiluri - orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Marketing direct - activități de promovare prin care produsul sau serviciul este prezentat direct consumatorului.

Operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Persoana vizată – persoana fizică, identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

Destinatar - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Legalitatea procesului de prelucrare - presupune existența de temeiuri legale pentru colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal.

Consimțământ al persoanei vizate - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrat.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal - o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

II. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aplicația AmParcat este creată, deținută si administrată ID SOLUTIONS TECH SRL, persoană juridică cu sediul în Strada Virgil Pleșoianu nr.8, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9571/2020, cod unic de înregistrare RO32816440, operator de date cu caracter personal in sensul art. 4, alin. (7) din Regulamentului (UE) 679/2016.

III. DESCRIEREA APLICAȚIEI AM PARCAT

Aplicația, oferă utilizatorilor, următoarele servicii on line integrate:

IV.1. In scopul prestării serviciilor on line integrate

presupune prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea creării si administrării contului de membru; procesării solicitărilor de rezervare si ocupare a locurilor de parcare; procesării plăților pentru utilizarea serviciilor oferite de Aplicație; transferului de credite intre utilizatorii Aplicatiei; oferirii, la solicitarea utilizatorilor, de informatii privind prestatori de servicii auto/unități de alimentație publica din jurul locației de parcare și crearea de trasee pana la destinația de interes; oferirii serviciului de alertă la expirarea documentelor aferente autovehiculelor deținute, înregistrate de utilizatori in Aplicație (ITP, RCA, CASCO, ROVINIETA, etc); facilitării accesului on line, la solicitarea utilizatorilor, la produsele loteristice oferite Compania Naționala Loteria Romana SA; asigurării serviciilor suport, inclusiv a soluționării eventualelor solicitări formulate de către utilizatori în legătură cu serviciul si Aplicația.

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal in scopul sus menționat sunt cele prevazute de Regulamentului (UE) 679/2016, după caz, respectiv:

IV. 2. In scop de marketing

ID SOLUTIONS TECH SRL dorește să furnizeze permanent utilizatorilor Aplicatiei informații actualizate cu privire la serviciile oferite. Informațiile de aceasta natura pot fi trimise utilizatorilor doar in situațiile in care aceștia își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor in acest scop, acord care constituie si temei legal de prelucrare, in sensul dispozițiilor art. 6, alin. (1), lit. a) - consimțământul persoanei vizate din Regulamentului (UE) 679/2016.

In aplicarea dispozițiilor art. 7, alin. (3) din Regulamentului (UE) 679/2016. ID SOLUTIONS TECH SRL a creat utilizatorilor posibilitatea retragerii Acordul (consimțământului) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing, prin transmiterea unui email la adresa contact@amparcat.ro, retragerea acestuia neafectând legalitatea prelucrării efectuate anterior.

IV. SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Toate prelucrările de date cu caracter personal realizate in cadrul ID SOLUTIONS TECH SRL se realizează exclusiv in scopuri determinate, explicite și legitime, in strictă conformitate cu dispozițiile art. 5, alin. (1) lit. b) din Regulamentului (UE) 679/2016, pentru fiecare dintre acestea fiind obligatorie existenta unui temei legal de prelucrare. In cazul prelucrărilor de date realizate prin intermediul Aplicatiei, sunt colectate datele cu caracter personal ale utilizatorilor acesteia, in următoarele scopuri:

IV.3. In scopul asigurării securității comunicațiilor si a datelor împotriva atacurilor cibernetice,

ce pot afecta drepturile, libertățile si bunurile utilizatorilor, fiind avute in vedere: prevenirea materializării tentativelor de fraudă; identificarea si neutralizarea eventualelor atacuri cibernetice; asistarea autorităților publice în identificarea făptuitorilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul asigurării securității comunicațiilor si a datelor prelucrate împotriva atacurilor cibernetice ce pot afecta drepturile, libertățile si bunurile utilizatorilor se realizează in temeiul art. 6, alin. (1) , lit, (f) - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.

V. PERSOANELE VIZATE

Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la persoanele vizate, la momentul la care devin utilizatori ai Aplicației (prin crearea unui cont de membru sau în urma intervenirii unei modificări în legătură cu un cont existent) si fac parte din categoria datelor cu caracter general (de identificare).

Poate deveni utilizator al Aplicatiei orice persoană fizică, identificată sau identificabilă, cu vârsta declarată mai mare de 18 ani, care utilizează serviciul şi care înregistrează un cont de utilizator sau este autorizată de către o persoană juridică să înregistreze un cont de utilizator prin intermediul Aplicației (fără ca acest lucru să poată fi atribuit activității lor profesionale) şi care acceptă Termenii şi condițiile de utilizare (document postat www.amparcat.ro si pe aplicației mobile AmParcat).

VI. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ID SOLUTIONS TECH SRL a implementat si respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevazute de Regulamentul (UE) 679/2016, pentru toate operațiunile de prelucrare efectuate in cadrul firmei, implicit si pentru cele efectuate prin Aplicație, după cum rezulta din cele prezentate in continuare:

VI.1. Principul legalitate, echitate și transparență

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează doar in condițiile existentei a cel puțin unui temei legal de prelucrare, dintre cele prevazute la art. 6 din Regulamentul (UE) 679/2016, pentru fiecare din scopurile prelucrării.

In situația prelucrărilor de date realizate prin Aplicație, au fost identificate temeiuri legale pentru fiecare dintre scopurile prelucrării, evidențiate ca atare la pct. IV - Scopurile si temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal, din prezenta Politică

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt prelucrate intr-un mod echitabil, nefiind permisă utilizarea datelor în moduri care pot avea efecte negative nejustificate asupra persoanelor vizate.

SOLUTIONS TECH SRL asigură transparenta procesului de prelucrare prin elaborarea documentului de informare cu privire la procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal (Nota de informare) și asigurarea accesului facil al persoanelor vizateb (n.n. utilizatorii Aplicatiei) la aceste informatii, la momentul colectării datelor, atât in format electronic (www.amparcat.ro si aplicației mobile AmParcat), cat si in format fizic, la sediul firmei.

VI.2. Principiul limitării legate de scop

Așa cum rezultă din elementele prezentate la pct. IV din prezenta Politică, ID SOLUTIONS TECH SRL prelucrează datele persoanelor vizate in scopuri determinate, explicite și legitime, in strictă conformitate cu dispozițiile art. 5, alin. (1) lit. b) din Regulamentului (UE) 679/2016.

Au fost implementate masuri care sa ofere asigurări rezonabile ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în scopurile pentru care au fost colectate, fiind interzisă prelucrarea datelor în scopuri nedefinite și/sau nelimitate, precum și prelucrarea fără un scop determinat, respectiv:

VI.3. Principiul reducerii la minimum a datelor

In aplicarea art. 5, alin. (1), lit. c) din Regulamentul (UE) 679/2016, ID SOLUTIONS TECH SRL a implementat un set de masuri in vederea reducerii la minimum a datelor personale prelucrate, constând in :

VI.4. Principiul exactității datelor

In aplicarea art. 5, alin. (1), lit. d) din Regulamentul (UE) 679/2016, ID SOLUTIONS TECH SRL a implementat masuri tehnice ce permite verificarea si actualizarea datelor prelucrate.

In situația datelor prelucrate prin Aplicație a fost creata posibilitatea verificării si actualizării datelor cu caracter personal înregistrate in contul de membru de către utilizatorii Aplicatiei.

VI.5. Principiul limitării legate de stocare

In aplicarea art. 5, alin. (1), lit. e) din Regulamentul (UE) 679/2016, ID SOLUTIONS TECH SRL păstrează datele personale înregistrate de utilizatorii in Aplicație într-o formă care permite identificarea acestora pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, astfel:

VI. 6. Principiul integritate și confidențialitate

In conformitate cu dispozițiile art. 5, alin. (1), lit. f) din Regulamentul (UE) 679/2016, datele cu caracter personal trebuie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

In acest sens, ID SOLUTIONS TECH SRL a proiectat si implementat un complex de masuri generale de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate, constând in:

In situația prelucrărilor de date realizate prin Aplicație, au fost implementate și o serie de masuri specifice pe fiecare din componentele de protectie a datelor cu caracter personal, astfel:

1. Pe componenta de asigurare a integrității datelor - măsurile au vizat, pe de o parte, îndeplinirea cerinței conform căreia procesele și sistemele tehnologiei informației să respecte în mod continuu specificațiile care au fost determinate pentru îndeplinirea funcțiilor propuse si, pe de alta parte, faptul că datele prelucrate rămân intacte, complete și actualizate.

Măsurile întreprinse de ID SOLUTIONS TECH SRL pentru a garanta integritatea sau pentru a evalua o încălcare a integrității datelor prelucrate prin Aplicație sunt:

2. Pe componenta de asigurarea disponibilității datelor – măsurile au vizat garantarea disponibilității datelor cu caracter personal, precum si capacitatea de a restabili disponibilitatea și accesul la acestea în timp util, în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică, si a constat in principal in :

3. Asigurarea confidențialității datelor - masurile suplimentare celor generale, menționate mai sus, au vizat diminuarea si controlul riscurilor de afectare a confidențialității datelor cu caracter personal (diseminarea accidentală sau intenționată către persoane neautorizate ori acces neautorizat sau accidental la acestea a unui terț), respectiv capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare, si au constat in:

VII.DISEMNINAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale utilizatorilor al Aplicației pot fi transmise/accesate de terți doar in situațiile existenței unor scopuri determinate, explicite și legitime, respectiv:

Ne asigurăm permanent ca accesul terților și transferul datelor utilizatorilor să se realizeze strict în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu respectivii terți, în care sunt definite garanții adecvate de protecție, există drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

VIII. GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE

ID SOLUTIONS TECH SRL a elaborat o procedura privind gestionarea incidentelor de securitate la regimul datelor cu caracter personal prelucrate, prin care sunt stabilite etapele și regulile aplicabile în situația producerii unui incident de securitate la regimul datelor prin intermediul Aplicației, inclusiv in ceea ce privește notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv informarea persoanelor vizate.

Procedura se aplică tuturor activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate prin intermediul Aplicației, prevederile acesteia extinzându-se și asupra eventualelor prelucrări de date cu caracter personal realizate de persoanele/entitățile împuternicite pentru a efectua astfel de activități în numele operatorului de date cu caracter personal.

IX. RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

ID SOLUTIONS TECH SRL a implementat masuri tehnice si organizatorice care permit exercitarea de peroanele vizate (utilizatori al Aplicației) a drepturilor prevazute la Cap. III - Drepturile persoanei vizate din Regulamentului (UE) nr. 2016/679, astfel:

Drepturile pot fi exercitate de persoanele vizate în condițiile Regulamentul (UE) nr. 2016/679, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, transmise la sediul la sediul ID SOLUTIONS TECH sau trimițând un mesaj electronic la adresa contact@amparcat.ro.

De asemenea, a fost creată posibilitatea de adresare directa către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la email: expert.data.protection@gmail.com

Pentru a transmite răspunsul la o astfel de cerere, persoanele vizate trebuie să-si dovedească identitatea, pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească, și să ofere orice alte detalii care să ne ajute să răspundem solicitării dumneavoastră.

În baza prevederilor legale, ID SOLUTIONS TECH SRL are posibilitatea de a refuza justificat solicitările abuzive și/sau anumite solicitări care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare.

În situația în care personale vizate consideră că prelucrarea datelor dumneavoastră nu este efectuată cu respectarea tuturor cerințelor impuse de Regulamentul (UE) 679/2016, se pot adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poșta 010336, București, Romania, telefon : 031 805 92 11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro și/sau instanțelor competente.